•        واقع شدن میدان آزادی به عنوان مرکز توزیع سفر و نقش توزیع کنندگی بار ورودی ترافیک خیابان آزادی به عنوان یکی از شریان های اصلی شهر تهران در محدوده محله، پتانسیل های بالقوه ای را برای محله فراهم آورده است تا نقش تاثیر گذار را به لحاظ کالبدی و فرهنگی داشته باشد.

•        استقرار ساختمان شهرداری منطقه به عنوان عامل برتر در خدمات رسانی و تصمیم گیری کلان برای منطقه

•        سهولت دسترسی به شریان های اصلی منطقه (خیابان آزادی و بزرگراه آیت الله سعیدی)

•        عبور خط BRT در بخش شمال و غرب محله

0:47:58