محدوده جغرافیایی محله استاد معین:

از شمال به میدان آزادی – از جنوب به خیابان هاشمی – از شرق به محله دکتر هوشیار و بلوار استاد معین – از غرب به بزرگراه آیت الله سعیدی و فرودگاه

0:47:58