در این قسمت لغات و اصطلاحات تخصصی حوزه سرای محله توضیح داده می شود ، همچنین می توانید از قسمت مجله الکترونیکی کتابچه های مدیریت محله را دانلود نمایید.

ساختار «مديريت محله : »
-1 هيات امنا : اعضاي هيئت امنا در سطح محلات عبارتست از :
* اعضاءاصلی شورایاری محله هفت نفر
* دو نفر از مسئولین کارگروه های تخصصی مردمی به انتخاب شورایاری محل
* یک نفر نماینده سازمان دولتی یا عمومی که در سطح محله به شهروندان خدمت رسانی می کنند در صورت وجود
* نماینده شهرداری تهران به انتخاب شهردار ناحیه
* نمایندگان داوطلب دو سازمان مردمی محلی دارای مجوز شامل خیریه ها ،مساجدو سازمان های مردم نهاد
-2 مدير محله : مسئول پيگيري و اجراي تصميمات و سياست هاي هيات امنا است كه با معرفي شهردار ناحيه و توسط
هيات امنا انتخاب مي گردد .

-3 كارگروه هاي تخصصي : در هر محله كارگروه هاي تخصصي در موضوعات ذيل از بين افراد صاحب صلاحيت
تشيكل مي شود:
* کارگروه اجتماعی ،آموزش و توانمند سازی
* کارگروه سلامت و محیط زیست
* کارگروه فرهنگی و هنری
* کارگروه مدیریت بحران و ایمنی
* کارگروه ورزشی و اوقات فراغت
* کارگروه امور خدماتی و رفاهی
4 – بازرس : هیات امناء محله برای انجام امور بازرسی مربوط به مدیریت محله فردی صاحب صلاحیت را به عنوان
بازرس از بین افراد صاحب تخصص و دارای تجربه لازم اجرایی انتخاب می نماید .
در طرح «مديريت محله » افزايش مشاركت و همكاري شهروندان و شهرداري در انجام فعاليت هاي مختلف فرهنگي،
اجتماعي و رفاهي به عنوان كيي از اهداف اساسي مي باشد.

اعضاء کمیته ساماندهی مشارکت های اجتماعی محله
-1 اعضاي اصلی شورایاری محله )هفت نفر(؛
-2 دو نفر از مسئولین کارگرو ههای تخصصی - مردمی )موضوع ماده شش این دستورالعمل( به انتخاب شورایاری محله؛
-3 یک نفر نماینده سازما نهاي دولتی یا عمومی که در سطح محله به شهروندان خدمت رسانی میک‌نند )در
صورت وجود(؛
-4 نماینده شهرداری تهران به انتخاب شهردار ناحیه؛
-5 نمایندگان داوطلب و سازمان مردمی محلی دارای مجوز )شامل خیریه ها، مساجد و سازمان های مردم نهاد(
این کمیته در این دستورالعمل به اختصار «هیأت امناي محله » نامیده می شود.
تبصره 1: جلسات هیأت امناي محله با حضور حداقل نصف به اضافه 1 نفر از اعضای آن تش یکل شده و رسمیت
خواهد داشت.
تبصره 2: رئیس هیأت امناي محله می تواند حسب مورد سایر مسئولین کارگروه های تخصصی را بدون حق رأی
به جلسات دعوت نماید.

0:47:58