ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سن

شغل

تحصیلات

1

مسعود فرشاد بخشایشی

 دبیر شورایاری

آزاد

دیپلم

2

مجید کریمی

جانشین شورایاری

آزاد

دیپلم

3

ایمان جعفری جوزانی

شورایار


کارمند

4

صادق کریمی

شورایار
5

وحید عسگری

شورایار6 سعید ابراهیمی
شورایار      
7 ناصر ابوالحسن زاده
شورایار      
8 گوهر محمدی مقانکی
علی البدل
     
9 شهروز نورمحمدی
علی البدل
     
10 محمد نصیری
علی البدل
     

اعضای هیئت امنا

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 
شماره تماس
0:47:58