معرفی پرسنل سابق سرای محله

نام

سمت

امراله خیری

مدیر محله

کیوان ساعی

مدیر محله

حمیدرضا بهمنی

مدیر محله

حسین صبوری

مسئول خانه فناوری اطلاعات

علی حیدری

مسئول خانه بحران

دریا افشار

مسئول خانه فناوری اطلاعات

علی قاسمی

نگهبان


0:47:58