گزارش گردش مالی سرای محله  (پاییز 1393)

مهر

آبان

آذر

هزینه (ریال)

هزینه(ریال)

هزینه(ریال)

295000

10191000

12804934

مجموع هزینه های سه ماهه پاییز : 23290934  ریال

0:47:58