گزارش مالی سالیانه سرای محله استاد معین (ریال)

تنخواه دریافتی سال 1391

100000000

 

مبلغ تسویه شده تا پایان اسفند ماه  1391

76585000

 

تنخواه دریافتی سال 1392

150000000

 

مبلغ تسویه شده  تا پایان اسفند ماه 1392

242428436

درآمد  سال 1393

100000000

 

مبلغ تسویه شده  تا پایان آذر ماه سال 1393

92428436

0:47:58