چهار چوب مداخلات طرح سنجش عدالت در سلامت شهر مبتنی بر مشارکت محله


باتوجه به سیاستهای اصولی شهرداری تهران مبنی بر مشارکت فعال شهروندان در ارتقای سلامت ,طرح مداخله برای کاهش نابرابریها و بهبود شاخص های حاصل از طرح سنجش عدالت بر اساس رویکرد ابتکارات جامعه محور و همکاری بین بخشی در سطح محله تدوین و طی مراحل زیر به اجرا در آمده است:

1.ابلاغ نتایج دور دوم طرح سنجش در قالب 43 موضوع به شهردار محترم منطقه و متعاقبا ابلاغ  به مبادی ذیرربط در منطقه

2.برگزاری کارگاه آموزشی برای تبیین کلیاتن مداخله و تشریح موضوعات مورد سنجش وتبیین وظایف مدیر سلامت منطقه توسط دبیر خانه cbiدر اداره کل سلامت (شرکت کنندگان :مدیر سلامت هر منطقه همراه با کارشناس مرتبط در اداره سلامت منطقه)

3. برگزاری جلسه توجیهی شهردار,معاونان و مسئولان منطقه وآغاز رسمی مرحله مداخلات در منطقه

 اقدامات زیر در زمینه انجام مرحله مداخلات در مناطق,برنامه ریزی شده ودر حال انجام است.

4.تشکیل جلسه توجیهی برای هیات امنای محلات توسط مدیر محله وتشریح طرح مداخله (کلیات)و پاسخ

به سوالات هیئت امنا,توسط مدیر سلامت منطقه

5.دریافت تایید و حمایت هیئت امنابرای شروع مرحله مداخله توسط مدیر محله

6.تشکیل کمیته توسعه محله

اعضای کمیته توسعه:

-          مدیر محله (بعنوان مسئول کمیته)

-          نماینده کارگروههای ششگانه مدیریت محله(به ازای هر کارگروه یک نفر)

-          مسئول خانه سلامت محله

-          کارشناس اجتماعی ناحیه

-          یک تا دو نفر کارشناس یا معتمد محل به تشخیص هیئت امناء

-          دو نفر به عنوان نماینده کانون های سلامت محور محله(کانونهای ده گانه خانه سلامت )

-          نکته :دبیر کمیته توسعه به پیشنهاد مدیر محله از بین اعضای کمیته توسعه انتخاب می گردد.

وظایف کمیته توسعه محله

- انتخاب موضوعات قابل انتقال به مردم و ذینفعان از میان 43موضوع (لزوما نیازی به انتقال و اطلاع رسانی کلیه موضوعات در سطح محله نیست)

- تعیین روش انتقال اطلاع به مردم و دریافت باز خورد از مردم و ذینفعان مانند:(پوستر,نامه,همشهری محله ,پیامک برگزاری کلاس و...

- جمع آوری نظرات مردم وذینفعان به منظور تعیین اولویت اعلام شده توسط مردکم و ذینفعان

- تعیین اولویت ها به ترتیب اهمیت تا5موضوع از میان شاخص های اعلام شده به مردم به روش استاندارد اداره کل سلامت

انعکاس 5اولویت به هیات امنا جهت تعیین و تصویب حداقل یک اولویت برای مداخله (بر حسب تشخیص هیئت امنا,ممکن است هر 5موضوع برای مداخله تایید شوند.


7.تصویب اولویت یا اولویت های محله توسط هیئت امناء وانعکاس به کمیته توسعه محله برای شروع عملیات مداخله

8.تشکیل کارگروه مداخله برای هر اولویت ,منتخب ,با مسئولیت مدیر محله وبا مشارکت ذینفعان از مردم,نماینده سازمان مسئول موضوع,نماینده شهردا ناحیه-مسئول سلامت محله(کارگروه های مداخله توسط  محله تشکیل میشود)

وظایف کارگروه مداخله

-          تحلیل وضعیت موجود محله

-          اطلاع رسانی به مردم در خصوص نتایج شاخص ها

-          بسیج منابع,از جمله احتمال تشکیل صندوق مشارکتی توسعه محله

-          پیشنهاد برنامه مداخله ای هر کارگروه موضوعی (مطابق دستور العمل ارائه شده توسط اداره کل سلامت )به کمیته ,توسعه محلات

-          دریافت برنامه تصویب شده هیئت امناءاز طریق کمیته توسعه و شروع مداخله

-          پایش و نظارت براجرای برنامه (درطول اجرای مراحل مداخله)

-          مستندسازی مداخلات (درطول اجرای مداخله)

-          ارائه گزارش عملکرد ازبرنامه مداخلات به کمیته توسعه محله


9.برگزاری کارگاه آموزشی –اجرایی کارگروه مداخله محلات منطقه :کارگاههای آموزشی ویژه اعضای کارگروه مداخلات محلات هر منطقه توسط مدیر سلامت منطقه وبا همکاری اداره کل سلامت برگزارگردد. دراین کارگاه به زبان ساده,تحلیل وضعیت,روش برنامه نویسی ,بودجه بندی ,روشهای مداخله,پایش و نظارت ,مستندسازی وبسیج منابع آموزش داده می شود.

تبصره:چنانچه برای مداخلات شاخص های متعددی,درهرمحله باشد می توان از هرکارگروه مداخله,2نفر را دعوت به حضور درکارگاه نمود.

بطوریکه تعداد شرکت کنندگان در هر کارگاه آموزشی از 60نفربیشتر نشود.

10.بررسی و تکمیل برنامه مداخله ارائه شده از سوی کارگروه مداخله واعلام آن برنامه از طریق کمیته به هیات امناء

11.تصویب برنامه در هیات امناء وارسال رونوشت به اداره سلامت منطقه و اداره کل سلامت

12.دریافت بازخورد اداره کل سلامت توسط اداره سلامت منطقه و اعمال موارد اصلاحی حسب مورد در هیئت امناء

13.شروع عملیات مداخله با اعلام هیئت امناء وبا مسئولیت مدیر محله ودر قالب کارگروههای مداخله محله

14.نظارت عالی بر روند مداخله,مطابق چک لیستهای اداره کل سلامت,توسط مدیر سلامت منطقه انجام میگردد.

15.گزارش پیشرفت ماهانه کارگروه مداخله توسط مدیر محله به کمیته توسعه محله و هیئت امنا واداره سلامت منطقه

16.گزارش فصلی ازاجرای برنامه های مداخلات محلات به اداره کل سلامت توسط اداره سلامت منطقه

17.دریافت بازخورد از اداره کل سلامت توسط اداره سلامت منطقه

18.اعمال نتایج حاصل از مداخله درنظارت  و ارزشیابی محله

19.مستند سازی بصورت نوشتاری وعکس وفیلم وسایر روشها از تمام اقدامات

20.شرکت در جشنواره طرح مداخلات سنجش عدالت در سطح منطقه وتهران


0:47:58