مشخصات اعضای کمیته توسعه محله

تلفن همراه

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

مدیر محله

حمید رضا بهمنی

1

نماینده کارگروه اجتماعی,آموزش توانمند سازی

افسانه برمک

2

نماینده کارگروه سلامت و محیط زیست

سپیده موسوی

3

نماینده کار گروه فرهنگی و هنری

مهناز میرزایی

4

نماینده کار گروه مدیریت و بحران

رقیه قاسمی

5

نماینده کار گروه ورزش و اوقات فراغت

ناهید فرهنگی

6

نماینده کار گروه امور خدماتی و رفاهی

نعیمه شکری

7

مسئول خانه سلامت

عمران  قهرمانی

8

کارشناس اجتماعی ناحیه

سمانه عبدالهی

9

کارشناس یا معتمد محل

گوهر محمدی

10

کارشناس یا معتمد محل

محمد میرزایی

11

نماینده کانون های سلامت محور محله

عذرا حیدری

12

13

تایید کننده: مدیر محله


0:47:58